Medezeggenschapsraad

Binnen de medezeggenschapsraad vervullen twee ouders en twee leerkrachten de taak tot medezeggenschap.De raad heeft advies- en instemmingsrecht. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze GMR treedt in overleg met het overkoepelend bestuur van Stichting Prisma. Afgevaardigden van de medezeggenschapsraden van de diverse scholen hebben zitting in de GMR.De medezeggenschapsraad is een afvaardiging van ouders die in samenspraak met de directie en de leerkrachten overleggen over lopende zaken en toekomstige ontwikkelingen op school.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad worden in het begin van het schooljaar bekend gemaakt middels de schooljaarkalender. De vergaderingen zijn openbaar. Heeft u interesse om deze avond bij te wonen, dan dient u dit vooraf bekend te maken en wordt er gekeken of de agenda dit toelaat.

In de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen twee ouders de oudergeleding van de MR en twee personeelsleden de PMR. Op het moment dat het laatste kind de school verlaat, maakt de ouder geen deel meer uit van de medezeggenschapsraad.

Binnen deze geleding worden onderwijskundige zaken besproken met als doel het onderwijs, zoals gegeven op BS De Groenling, verder uit te bouwen en te verbeteren.

Heeft u onderwijskundige vragen of opmerkingen dan kunt u deze via onderstaand emailadres inbrengen medezeggenschapsraad@bsdegroenling.nl

Binnen de Medezeggenschapsraad nemen onderstaande ouders zitting in de OMR:
– Coby Vorstenbosch
– Wendy Neessen

Namens de personeelsgeleding van de MR vertegenwoordigen
Sharon Hermans – Van den Boom en Roy Verberne de PMR.